Home
Подмладяване с дълбок аблативен СО2 лазерен рисърфисинг / Deep Ablative CO2 Fractional Laser Resurfacing

By Dr. Julian Penev

Damaged skin and wrinkles can add years to your face and detract from an overall vigorous, youthful appearance. Whether caused by aging, excessive sun exposure, heredity, lifestyle or acne, most wrinkles and damaged skin can be improved with the laser skin resurfacing techniques.

Laser resurfacing removes several layers of skin thereby revealing a new, younger looking layer of skin underneath and prompting the skin to create a new collagen supply. The laser also produces a tightening effect on the skin which can be particularly beneficial when used on the lower eyelids and cheek area.

Dr. julian Penev uses both carbon dioxide (CO2) and Erbium lasers in his practice. These lasers can be used on the entire face, or just specific problem areas. If you are having facial cosmetic surgery such as a facelift or eyelid surgery, you may be able to have laser skin resurfacing at the same time to enhance the desired effect.

Returning the age of your skin to your earlier years makes a world of difference.

resurfacing

64 year old female with Actinic elastosis before and result  six weeks after  deep ablative resurfacing. Note the dramatic improvement in skin texture, elastosis and wrinkles in one session only.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Лазерният рисърфисинг е аблативна фракционирана лазерна процедура и до този момент е най-ефективният метод за подмладяване на лицето, шията и деколтето. Успешно се повлияват стрии, постхирургични, посттравматични белези и такива от изгаряния или прекарано акне. Лазерният рисърфисинг може да бъде повърхностен и дълбок. Терминът аблативен показва, че лазерният лъч прониква в слоевете на кожата, нарушавайки нейната цялост като я перфорира в множество микроканали. В зависимост от енергийната плътност дълбочината на аблация може да варира от горните епидермални слоеве до слоевете на дермата. Терминът "фракциониран" означава, че излъчването на лазера става на порции и с помощта на сканираща приставка върху кожата се нанасят аблативни микро-перфорационни канали, в които слоевете на кожата се изпаряват. Тези микроканали се нанасят с определена плътност, последователност и интензивност.

С повърхностния рисърфисинг (ActiveFX*) се отстраняват епидермални пигментации предизвикани от фото и слънчево въздействие. Често той се описва като лазерен пилинг и има подчертано повърхностен ефект. С него се отстранява ефективно епидермална мелазма, соларно индуцирани пигментации, избистря се общия кожен изглед и могат да се изгладят фини линии в зоната около очите. При повърхностния ресърфесинг лазерната аблацията е в относително големи фокални петна (до 1,3 мм), но остава в границите на епидермиса. При кожа с изразени признаци на стареене с дълбоки бръчки, еластоза и подчертани соларни увреди първоначално се провежда дълбок лазерен рисърфисинг и след определен период може да се проведе процедура на повърхностен рисърфисинг, който окончателно премахва всички дисхромии.

При дълбокия лазерен рисърфисинг (DeepFX*) с СО2 лазер се работи при по-големи плътности на мощността и по-малки (под 0.150мм) фокални петна за разлика от повърхностния рисърфисинг. В момента на вапоризация околната здрава тъкан се свива вследствие на термална коагулационна ретракция на екстрацелуларния дермален матрикс около всеки формиран аблативен канал. В центъра на аблативния канал всички клетъчни и извънклетъчни структури се изпаряват, като формиралата се кухина веднага се запълва с ексудационна плазма. В процеса на епителизация на микроканалите се синтезират и стимулират нови съединителнотъканни (колагенови и еластинови) структури. Подмладяването на кожния изглед се дължи на регенерационно стимулационно и реепителизационно хомогенизиране на дермо-епидермаления строеж. Бръчките, белезите от акне и стриите се изглаждат и свиват забележимо още с първата процедура. При по-дълбоки белези и бръчки процедурата се повтаря, а работната доза в аблативните канали се коригира по преценка на лекаря.

Пациентът изпитва известно неприятно усещане за парене по време на процедурата и след нея, но като правило тя се понася добре и анестезия не е необходима. Усещането веднага след процедурата е като след слънчево изгаряне и стихва до два часа. Този метод дава нисък процент на усложнения, но доколкото е налице нарушение на целостта на кожата (аблация) съществува известен риск от последваща инфекция (импетигинизация). В новите лазерни системи, работещи с по-малки фокални петна и къси импулси рисковете от странични ефекти са сведени до минимум. При използването на радиочестотно възбуждани CO2 лазерни източници дълбока аблация се постига с по-ниски енергийни плътности при по-тесни аблативни канали, което позволява по-голяма плътност на перфорация, респективно по-ефективен рисърфисинг и скъсен възстановителен период. Индикация за добре избрани параметри на въздействие е обилната плазмена ексудация и точковидни малки кръвоизливи от аблативните канали, което е гаранция, че аблацията е достигнала ретикуларната дерма. Подмладяващият ефект от дълбокия лазерен рисърфисинг се наблюдава веднага след първия сеанс – кожните бръчки, фините линии и неравности се изглаждат видимо. Отчита се кожно стягане (лифтинг) и в голяма степен се отстраняват повърхностните пигментации, дисхромиите и голяма част от видимите капиляри. Резултатите от подмладяване след добре направен рисърфисинг може да се оценят като подмладяване от минимум 5 до близо 15 години. Ефектът от процедурата е траен и се засилва през следващите няколко месеца. След една или няколко години може да се направи повторна процедура за засилване на подмладяващия ефект. При заличаване на по-дълбоки белези от акне обикновено се провеждат няколко процедури през месец. Процедурата по лазерен рисърфисинг се извършва през късната есен, зимата, а в края на март месец вече не е препоръчителна за III и IV тип кожа по Фитцпатрик. След процедурата е необходима една седмица възстановителен период. През първия и втория ден се формират крусти от ексудационна плазма, които покриват третираният участък. Видът на третирания участък изглежда шокиращ и илюзорно нападобява обширна термична травма. Всъщност травмата е само в тесния аблативния канал, а по-голямата част от кожата е интактна, но покрита със засъхналата ексудационна круста. Налице е лек до умерен оток, който отзвучава след третия ден. Крустите започват да отпадат на петия ден. Третираната зона изглежда розова и леко оточна. Тази розовина се прикрива лесно с коригиращ грим и пациентът може да се върне към нормална социална активност след седмица.

В моята практика съм наложил правилото за провеждане на предварителен терапевтично предсказващ тест. Третира се малко поле обикновено в областта на скулата и част от бузата. Този тест е изключително важен за установяване на индивидуалната работна доза. Резултатът от него запознава пациента за протичането на възстановителния период и най-важното го мотивира за преодоляване на дискомфорта от манипулацията и откъсването му от социална активност за седмица. Терапевтично предсказващият тест се фотодокументира задължително и не се заплаща. Има за цел да разсее евентуален скептицизъм или нереалистични очаквания и е гарант за лоялност. Процедури, които се рекламират като подмладяващи, за които се твърди, че ефектът от тях се наблюдава след месеци или са необходими многократни сеанси без провеждане на тестов сеанс, обикновено са слабо ефективни или направо измамни. Променливите и некатегорични резултати от такива процедури в най-добрия случай могат да се определят като освежаващи, но в никакъв случай като подмладяващи. Пазарът на козметични процедури изобилства с нискоефективни въздействия. Разчита се на голям процент лекари и пациенти със страх от агресивни манипулации, за които е необходим възстановителен период или се асоциират рискове,  респективно отговорност.

Ю. Пенев

* ActiveFX, DeepFX са запазени марки на фирмата Lumenis Inc.

60 годишна пациентка преди и след процедура на дулбок и повърностен лазерен рисърфисинг година по-късно.


resurfacing

60 годишна пациентка с актинична еластоза, дълбоки периорбитални и периорални бръчки подложена на една процедура дълбок лазерeн рисърфисинг и резултат шест седмици след процедурата. Драстично изглаждане на кожния релеф и всички бръчки без хирургичен лифтинг, филъри и ботокс. Зонално ще бъде третирана зоната до ушите. След седем месеца може да се проведе втора сесия за пълна реювенилизация на лицето и деликатно освежаване на устните с филър.

Лява страна на същата пациентка. Процедурата на тази страна е направена три седмици след тази на дясната. Повърхностен рисърфисинг (ActiveFx), неаблативен рисърфисинг (Er:Glass) или радиочестотен лифтинг (Termage) не могат да постигнат  резултата от една процедура дълбок аблативен лазерен рисърфисинг с оптимални параметри.62 годишна пациентка с еластоза, изразени бръчки, венектазия на долната устна и гърбица на носа. Проведени са два сеанса дълбок лазерен рисърфисинг. Ринопластиката е осъществена от доц. П. Недев и подсилва ефекта от дръстичното кожно подмладяване. Венектазията на долната устна е отстранена с дългопулсов Nd:Yag лазер.  Втората снимка е направена година след процедурите.

 

лазерно подмладяване

68 годишна пациентка преди и след една сесия дълбок лазерен рисърфисинг. Подмладяването може да се оцени на повече от десет години.

-----------------------------------------------------------------------

Laser resurfacing is an ablative fractional laser procedure which so far the most effective method of rejuvenating the face, neck and decolletage area. Stretch marks, post-surgical and post-traumatic scars, as well as those from burns or acne are known to respond quite successfully to such laser procedure.  The term “ablative” indicates that the laser beam penetrates into the layers of the skin compromising thus its integrity by punching the skin into multiple micro-channels.  Depth of ablation varies from the upper epidermal layers to the layers of the dermis depending on the energy density .  The term " fractional " signifies that the laser radiation is being delivered on portions along with the aid of a scanning attachment so ablative micro perforation channels are inflicted on to the skin where skin layers evaporate. These micro- channels are applied with a certain density , consistency, and intensity.

The superficial resurfacing (ActiveFX *) removes epidermal pigmentation caused by sun and photo damage. It is often being described as 'laser peeling' and offers a highlighted superficial effect. Effectively removing epidermal melasma, solar - induced pigmentation, it clarifies the overall complexion look and can also smooth out the fine lines around the eye area. With the superficial resurfacing the laser ablation is delivered in relatively large focal spots (up to 1.3 mm) yet remaining within the epidermis. For skin with distinctive characteristics of aging with deep wrinkles, elastosis, and highlighted solar damages initially a deep laser resurfacing procedure is to be held, and after a certain period a superficial resurfacing procedure can be performed to permanently remove dyschromia entirely.


The deep CO2 laser resurfacing (DeepFX *) is operated at higher power densities and smaller (under 0.150 mm ) focal spots in opposite to the superficial resurfacing.  At the time of vaporization the surrounding healthy tissue shrinks due to thermal coagulation retraction of the dermal extracellular matrix surrounding each formed ablative channel.  At the center of each ablative channel all cellular and extracellular structures evaporate as the formed cavity is being immediately filled with exudation plasma. During the process of micro-channel epithelialization new connective tissue (collagen and elastin) structures are synthesized and stimulated.  The rejuvenation of the skin is due to the regeneration stimulation, as well as a reepithelializational homogenization of the dermo - epidermal structure.  Wrinkles, acne scars and stretch marks flatten and shrink noticeably with the very first procedure. As with prominently deeper scars and wrinkles the procedure is being repeated with the operating channel ablative dose adjusted accordingly at the discretion of the physician.

The patient experiences some unpleasant burning sensation during and right after the procedure yet, as a rule of the thumb the procedure is well tolerated and anesthesia is not necessary.  The feeling immediately after is similar to a sunburn, and subsides within two hours. This method provides a low rate of complications although because of the skin entirety break present( an ablation ) some risk of subsequent infection ( impetiginisation ) exists. However, as the new laser systems are operating on smaller focal spots and short pulses any side effect risks are minimized.  With the use of RF excited CO2 laser sources deep ablation is being achieved by a low energy density applied to smaller ablative channels , allowing thus a greater perforation density respectively, in a more efficient resurfacing effect with a shortened recovery period.  Indication of properly selected influence parameters is an abundant plasma exudation, as well as small pinpoint bleeding from the ablative channels , which ensures that the ablation has reached the reticular dermis .

A deep laser resurfacing rejuvenation effect is observed straight after the first laser session -  wrinkles, fine lines and imperfections are visibly smoothed. Reported is the skin tightening ( facelift effect) and any surface pigmentation is removed to a large degree, as well as dyschromia and most of the visible capillaries.  The rejuvenation results after a well administered resurfacing are to be assessed as rejuvenation of at least 5 to nearly 15 years.  The effect of the procedure is permanent and reinforced in the following several months.  In one or after several years the procedure should be repeated in order to enhance the rejuvenating effect. Deletion of deeper acne scars usually require more procedures held every other month.  Laser resurfacing procedure is carried out in the late fall and winter however, at the end of March it is no longer recommended for Fitzpatrick skin types III and IV.

There is a mandatory one week recovery period after this procedure. During first two days exudation plasma crusts are being formed which cover the treated area.  The appearance of the treated area is somewhat shocking and illusory resembles an extensive thermal wound. In fact, the injury is localized just in the narrow ablative channel as most of the skin is remains intact yet, caked with exudation plasma.  Mild to moderate edema is present which resolves after the third day.  Crusts are to drop out on the fifth day. Treated area looks pinkish and slightly swollen.  Such
rosiness is to easily hide with cover-up makeup and the patient can return to their normal social activity in a week.

In my practice,  I have enforced the rules of conducting a preliminary therapeutic test where a small zone - usually on the cheekbone and a part of the cheek is treated. This test is extremely important to establish an individual operating dose.  The test result familiarizes the patient with the recovery process, and most importantly motivate them to overcome the procedure discomfort, as well as their detachment from social activity for a week. Therapeutic predictive test is photo-documented and free of charge.  Aims to dispel patient possible skepticism or any unrealistic expectations and serves as a loyalty guarantee.

Procedures which are being advertised as rejuvenating, alleging that their effect is observed after months, and requiring multiple sessions without a preliminary test session are usually less effective or obviously fraudulent . Variable and uncertain conclusions of such procedures could be in best of case described as refreshing but in no sense as rejuvenating. The market of cosmetic procedures abounds with low efficiency impacts relying on a large percentage of doctors and patients' fear of aggressive manipulations that would require a recovery period or are risk associated, and respectively with responsibility.

--------------------------------------------------------------------------------

 

64 year old female with Actinic elastosis before and result  six weeks after  deep ablative resurfacing. Note the dramatic improvement in skin texture, elastosis and wrinkles in one session only.


 

 

 

 

Лазерно подмладяване на кожата с отстраняване на всички патологични формации

 

 
Print E-mail

Д-р Ю. Пенев - 30 годишен клиничен опит в естетичната  лазертерапия на кожата

тел.: 0888 781 833

TritonLaser™ е запазена марка на Д-р Юлиян Пенев и инкорпорира лазерни системи и ноу-хоу методики за терапевтично резултативни и естетично ефективни дермато-козметологични лазерни процедури.

TritonLaser™ е водещ стандарт за терапевтична и естетична ефективност и добра клинична практика и е развиван и усъвършенстван през три десетилетия собствен клиничен опит. Той включва контрол на качеството и параметрите на лазерното лъчение, оценка на риска и избор на оптимална лазерна процедура и работен протокол за всяка дерматоза.

TritonLaser™ стандартът изключва процедури с ниска, съмнителна, опасна, научно необоснована или недоказана ефективност.

Всички лазерни системи с които разполага кабинетът са признати за златни стандарти в световната дерматологична практика:

· Импулсен CO2 хирургичен и аблативен лазер – златен стандарт за лазерна аблация и хирургия;
· Фракциониран RF CO2 лазер – златен стандарт за лицево подмладяване и заличаване на белези;
· Лазер на меден бромид – златен стандарт за лечение на съдови дерматози и мелазма - FEM® technology ;
· Q модулиран Nd:Yag лазер – златен стандарт за премахване на декоративни татуажи;
· Дългопулсов Nd:Yag лазер – златен стандарт за лечение на хемангиоми и венектазии;
· Er:YAG лазер- златен стандарт за кожно подмладяване.

 

 
 
triton-laser